Mesimummud

 

Mesimummude 2017.a rühma koosseisus on 20 last, nendest 9 on tüdrukud ja 11 on poisid. Meie lapsed on vanuses 4-5 eluaastat.
Rühma meelistegevusteks on joonistamine, värvimine, lego klotsidega ja konstruktoritega mängimine. Õues leiab iga puupulk ja rohulible laste poolt kasutust loovas mängus. Arendada püüame laste sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi, omavahelist koostööd.
Rühma õppekäikudel ürituste planeerimisel arvestame lapsevanemate soovide ja ettepanekutega, kaasame lapsevanemaid laste arendustegevustesse.
2017- 2018 õppeaasta üldteemaks on „Reis ümber Eestimaa – uuri, märka, avasta“

EESMÄRGID
1. Laps tuleb toime igapäevaelu toimingute ja eneseteenindamisega, tunneb oma mina-taju.
2. Lapsel arenevad koostööoskused kollektiivis, ta tunneb ennast turvaliselt ja oskab väljendada oma mõtteid ja soove.
3. Laps tunneb huvi looduse ja keskkonna vastu läbi uurimise, märkamise ja avastamise.
4. Laps õpib tundma oma kodumaad - rahvuskultuuri ja eestlaste traditsioone.

PÕHIMÕTTED
• Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lapsest lähtuvad õpetamise ja kasvatamise põhimõtted.
• Õppe- ja kasvatustöö toimub üldõpetusliku teematerviklikul põhineva tegevuskava alusel, toetudes traditsioonidele ja väärtustele.
• Väärtustame koostööd kodu ja lasteaia vahel ning järjepidevust laste arendamisel ja toetamisel läbivestlusringide ja erinevate mängusituatsioonide.