Üldinfo

Tartu Lasteaias Meelespea on 8 rühma, nendest 1 sõimerühm, 2 sobitusrühm, 5 aiarühma.

2 rühma paiknevad Ilmatsalu 46 korterelamu I. korrusel. Rühmad loodi 2012. a renoveeritud ja lasteaiaks kohandatud laste taastusravikeskuse ruumidesse.

 Meelespea Lasteaia hoid avati 08.12.2014. a Ilmatsalu 3a. Hoius töötavad 3 rühma  43 -le lapsele. Vaata lähemalt "Meelespea lastehoid."

Lasteaed ja lastehoid on avatud 7.00-18.00.


Tartu Lasteaed Meelespea arengukava perioodiks 2014-2020 on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 23.12.2013. a määrusega nr 34.

 Tartu Lasteaed Meelespea arengukava 2014-2020.pdf 

 

Mesimummude, Pääsusabade, Lauluritsikate, Lepatriinude ja Siniliblikate rühma meeskonnad on läbinud Lastekaitse Liidu põhikoolituse "Kiusamisest vaba lasteaed" . Tegemist on Taanis väga populaarse ja levinud meetodiga lastele emotsioonide tutvustamiseks ja suhtlemiskogemuste ning -oskuste kujundamiseks. Eesmärk on metoodika kasutusele võtmine kõigis rühmades.

        

Alates 2011. a väljastab lasteaed kooli mineva lapse vanemale koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Lapsevanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 

Oluline teada!

Lasteaeda vastuvõtt ja sealt väljaarvamine on reguleeritud Tartu Linnavalitsuse määrusega nr 10, 30.06.2015. LVM_Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord.pdf 

 Lasteaiakoha kasutamine

Lasteaia ja pere suhteid sätestab  hoolekogu poolt kinnitatud ja pedagoogilise nõukogu poolt kooskõlastatud Kodukord LA Meelespea 2015.pdf

 

1. Toidukulu päevamaksumuse kehtestab hoolekogu ja kinnitab direktor käskkirjaga.

Hoolekogu 03.10.2013. a koosoleku otsusel on alates 01.11.2013. a toidukulu päevamaksumuseks sõimerühmas 1,30 eurot ja aiarühmas 1,50 eurot.

 Tartu linna majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik saada toitlustamise toetust.


2. Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus ühe lapse kohta. Vt siit!
Lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks on alates 01.01.2018 70,50 € kuus (aastaringselt), ehk kuni 5 eurot päevas, sh toitlustamine.

Täpsemalt http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#lapsevanema-kulud 

Lapsevanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord ja tingimused on sätestatud Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määruses nr 52.