Õppekava

Lapse arengu toetamisel lähtume koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava  alusel koostatud Tartu Lasteaed Meelespea õppekavast.
 
2012. aastast alates on rühmad liitunud "Kiusamisest vaba" metoodikaga.
Meie eesmärk: 2015. a alustada metoodika kasutamist kõigis rühmades.

 Kiusamisest vabaks! metoodika.pdf

 

Meie lasteaia 2017/2018. õppeaasta tegevuses lähtume:

Väärtused:

Väärtustame olulisi üldinimlikke väärtusi – positiivsus, usaldus, hoolivus, avatus ja julgus

Üldeesmärgid:

1.Huvi äratamine looduse ja keskkonna vastu läbi tunnetamise, uurimise- vaatlemise ja avastamise, mille kaudu kujuneb lapsel terviklik maailmapilt

2.Õues- ja avastusõppe raames toetame laste loovust, suhtlemis- ja koostööoskust, arendades nii lapse valiku- ja otsustusvõimet ning enesekindlust ja julgust.

3.Positiivse hoiaku peegeldamine ja kujundamine toimub meie väärtushinnangute ja isikliku eeskuju kaudu.

4. Loome turvalise, arengut toetava ja häid tervisepõhimõtteid järgiva töö- ja õpikeskkonna.

Eesmärkide saavutamiseks peame oluliseks:

- lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamisel koostööd kodu ja lasteasutuse vahel;

- tervisekäitumise harjumuste kujunemist - toitume tervislikult, matkame, õpime ennetama ohte;

- positiivsust suhtlemises ja tegutsemises - õpime mängides, uurides ja avastades, toetame ja julgustame üksteist;

- oma riigi ja kodukoha tundmaõppimist - meie riik nagu ka meie kodu on meie kõigi ühise tegevuse tulemus - millised oleme meie, on ka meie kodu.