Õppekava


Lapse arengu toetamisel lähtume koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava  alusel koostatud Tartu Lasteaed Meelespea õppekavast.


2012. aastast alates on rühmad liitunud "Kiusamisest vabaks" programmiga.  Loe lisaks menüü alamlehest.

Üldine suund meie lasteaia arendustegevuses on õuesõppe keskkonna loomine ja täiendamine, et kasutada meie õueala võimalusi uurimiseks ja avastamiseks ning viibida lastega võimalikult palju õues. Looduskeskkond on lasteaia õppekava üks valdkondadest, mille kaudu saab väike laps esimesed teadmised, kogemused, harjumused edaspidiseks eluks. Täiskasvanu eeskuju innustab lapsi ümbritsevast hoolima, kujundab nende hoiakuid ja teadmisi loodushoiust ja arendab keskkonnahoidlikku mõtteviisi läbi oskuste jälgida muutusi looduses, taimede, putuka-, looma- ja lindude maailmas. Tegutsemine looduskeskkonnas arendab loovust ja oskusi.


Erinevalt maal elavatest lastest on linnalapse silmaring tänu vähesele haljastusele ja võimalustele tihtipeale piiratud. Puuduv kogemustepagas on takistuseks looduskeskkonnas õigesti käituda. Tihti võib näha, kuidas murtakse puude oksi, astutakse peale putukale, visatakse kiviga looma või süüakse teadmatusest mõne ilupõõsa vilju. Oluline on õpetada last, olla eeskujuks ning leida võimalusi looduskeskkonna arendamiseks linnatingimustes.


Juba algatatud (rahastatud) ja toimunud tegevused:

1. KIK projekt -,,Loodusega sõbraks uurides ja avastades“, et läbi õppeprogrammide erinevates loodus- ja keskkonnahariduskeskustes omandada teadmisi ja oskusi looduskeskkonnast ja põhiline, et tekiks huvi edasi uurida ja avastada.

2. PRIA projekt – Keskkonna „Marjaaed“ rajamine: Tartumaa Marjatalu külastus (marjapõõsaste kasvatamisega tutvumine, erinevate marjade maitsmine), smuutide valmistamine, marjaistikute istutamine koostöös lapsevanematega lasteaia marjaaeda.
Keskkonna "Aiakastid" rajamine: igal rühmal on oma aiakast kus saab kasvatada juurvilju, maitsetaimi või ükskõik mida lapsed ise soovivad. Kaks aiakasti asuvad ka marjaaias, kus kasvavad 16 maasikataime. Projektiga soetati kastidesse ka kvaliteetne mahemuld.

3. RMK Puukooli külastamine Tartus – erinevate puude seemnete vaatlemine, puuistikute kasvutingimustega tutvumine kasvuhoonetes, erinevate puuraiesmike vaatlemine ja nimetamine, koos vanematega kuuseistikute istutamine raiesmikule. Tegevus jätkub istutusala külastamisega ja istikute arengu vaatlusega.


Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

Lapse vaimse, emotsionaalse, kehalise ja sotsiaalse, sealhulgas kõlbelise ning esteetilise arengu eelduste kujunemine igapäeva eluga toime tulekuks. 


Väärtused:

HOOLIV SUHTLEMINE- Õpime üksteiselt ja õpime koos, oleme avatud ja hoolivad;
AKTIIVSUS JA LOOVUS- Julgustame last aktiivselt, iseseisvalt ja teisi arvestavalt tegutsema ning loovalt mõtlema, uurime ja avastame ümbritsevat maailma;
KOOSTÖÖ- Koos lastevanematega loome lapse arengut toetava keskkonna, suhtlemisel peame oluliseks usaldust ja lugupidamist, isiklikku eeskuju.

Eesmärkide saavutamiseks peame oluliseks:

- lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamisel koostööd kodu ja lasteasutuse vahel;

- tervisekäitumise harjumuste kujunemist - toitume tervislikult, matkame, õpime ennetama ohte;

- positiivsust suhtlemises ja tegutsemises - õpime mängides, uurides ja avastades, toetame ja julgustame üksteist;

- oma riigi ja kodukoha tundmaõppimist - meie riik nagu ka meie kodu on meie kõigi ühise tegevuse tulemus - millised oleme meie, on ka meie kodu.